Vedtægter

§ 1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Madkassen Vestjylland” og har hjemsted i Vestjylland og har sit virke i dette område.

§ 2: Foreningens formål og opgave
At mindske madspild ved at videredistribuere friske overskudsfødevarer fra fødevarebranchen til værdigt trængende. Madkassen Vestjylland er en non-profit projekt, hvor frivillige hjælper med at undgå madspild hos samarbejdspartnere såsom mejerier, landbrug, supermarkeder og grossister. Overskudsfødevarerne videregives til hjælpeorganisationer, der arbejder med samfundets sociale udsatte. – heriblandt børn, kriseramte kvinder og børn, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Igennem samarbejdet bliver det overskydende mad ikke kasseret og dermed en belastning for miljøet.

§ 3: Medlemskab
Kontingentfrit medlemskab. Medlemmerne har stemmeret på generalforsamlingen.(1 stemme pr. medlem.) Projektets kasserer styrer medlemslisten.(fra og tilmelding)

§ 4. Generalforsamlinger
a. Ordinær general forsamling
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, første gang inden udgangen af november måned 2014 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3.. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse finder sted pr. brev el. via internet.

b. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt eller når mindst 50 el. halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringen s fremsendelse meddele hvilke emner der ønskes behandlet og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 3 uger derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 Foreningens organisation
Bestyrelsen er ulønnet og  beståer af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år, således at der ved den ordinære generalforsamling i 2015 afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsessuppleanter og revisor vælges for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig. Bestyrelsen fører en skriftlig beslutningsprotokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede efter forudgående skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov.
Bestyrelsen kan nedsætte relevante arbejdsudvalg med ekstern deltagelse. I disse udvalg skal der være repræsentation fra bestyrelsesmedlemmer og/eller bestyrelsessuppleanter.

§ 6: Tegningsforhold
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i forening af formanden eller i dennes fravær af næstformand i alle anliggende og mindst et bestyrrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura.

§ 7: Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med  lovgivningens regler herom og skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret el. registreret revisor. Første regnskabsår løber fra stiftelsen af foreningen d. 9/9 til 1. januar 2015.

§ 8: Vedtægtsændringer og opløsningsbestemmelser
Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af foreningen kan gennemføres, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 deles flertal af afgivne stemmer. Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilket spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 dele af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens midler institutioner eller foreninger i Nordvestjylland, der varetager socialt udsattes interesser.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d.9/9 2014.


Alle som producerer, distribuerer og sælger fødevarer, kan donere mad til Madkassen Vestjylland.

Læs mere →

Alle som arbejder med socialt sårbare mennesker, kan gratis modtage mad.

Læs mere →

Vi har brug for frivillige til alt lige fra indsamling og udlevering af mad til koordinering og administration.

Læs mere →

Du kan støtte Madkassen Vestjylland med kontante beløb, som vi 100% bruger til foreningens aktiviteter.

Læs mere →